9. ZASADNUTIE MsZ – 30.9.2014
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30.6.2014 ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 156/2014, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č. 81/2005, ktorým sa vydáva zoznam utajovaných skutočností a VZN mesta Prievidza č. 97/2008 – Požiarny poriadok ico_pdf_46
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza Centru voľného času Spektrum pri príležitosti 55. výročia vzniku ico_pdf_46
Informácia o pripravovaných projektoch ico_pdf_46
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ dňa 30.09.2014
ZÁPISNICA

UZNESENIA

HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV