11. ZASADNUTIE MsZ – 30. október 2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 131/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky ico_pdf_46
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta ico_pdf_46
Návrh na II. Zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza pre rok 2012 ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti Prievidza Invest, s.r.o. o schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Dôvodová správa k protestu prokurátora proti VZN č. 66 – 2002 o držaní psov na území mesta Prievidza ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi ico_pdf_46
Bod rôzne ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46