2. ZASADNUTIE MsZ – 22.02.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Správa o činnosti MsP Prievidza za rok 2010 ico_pdf_46
IS – 55 Štatút výborov volebných obvodov mesta Prievidza ico_pdf_46
Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 7. – 12. / 2010 ico_pdf_46
Návrh IS č. 56 – Štatút rady starších ico_pdf_46
Návrh IS č. 57 – Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2010 ico_pdf_46
Správa o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za rok 2010 ico_pdf_46
Žiadosť na vyradenie Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Malonecpalská ul. zo siete škôl a školských zariadení ico_pdf_46
Správa o vybavení sťažností a petícií za rok 2010 ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ ico_pdf_46
Zásady odmenovania poslancov a daľších fyzických osôb ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46