12. ZASADNUTIE MsZ – 13.12.2011

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Koncepcia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na roky 2012 – 2015
Návrh VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza
zverejnené – 8.12.2011
Projekt regulácie statickej dopravy v CMPZ mesta Prievidza
zverejnené –
8.12.2011
Racionalizácia siete základných škôl
zverejnené – 8.12.2011
Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi na rok 2011
zverejnené – 8.12.2011
Návrh IS č. 68 – Rokovací poriadok komisie MsZ v Prievidzi na ochranu verejného záujmu
zverejnené – 8.12.2011
ETICKÝ KÓDEX – voleného predstaviteľa mesta Prievidza
ETICKÝ KÓDEX člena komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – neposlanca
zverejnené – 8.12.2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

zverejnené – 8.12.2011
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46