2. ZASADNUTIE MsZ – 25.01.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Informatívny materiál ozvolení Mgr. Viery Dušičkovej do funkcie zapisovateľky Mestskej školskej rady v Prievidzi ico_pdf_46
Návrh na upustenie od opätovného podania návrhu na vykonanie exekúcie a odpis pohľadávok z účtovnej evidencie
Tabuľka – plnenie opatrení ZpS
Zoznam žiadostí o zriadenie vecného bremena,nájom, majetkovoprávne usporiadanie, predaj nehnuteľností a zrušenie predkupného práva, predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie Mestského zastupiteľstva
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV