10. ZASADNUTIE MsZ – 27.9.2021
PROGRAM ico_pdf_46
Správa o činnosti Rady mladých mesta Prievidza počas funkčného obdobia 2020/2021
Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031
Informácia o pripravenom projekte s názvom „Udržateľná kultúra v meste Prievidza“
Majetkovoprávne veci
Výročná správa akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s., za obchodný rok 2020
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV