Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň konania voľby na sobotu 16. marca 2019 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 30.marca 2019 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň voľby dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej republiky. Občania volia v deň voľby podľa miesta trvalého pobytu v určených volebných okrskoch a volebných miestnostiach.

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených voličov, vydá mesto Prievidza na jeho žiadosť voličský preukaz.

Volič je povinný pred hlasovaním preukázať sa preukazom totožnosti.


Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
Informácia o členstve v okrskovej volebnej komisii zástupcovi delegovanému petičným výborom, ktorého kandidát na prezidenta Slovenskej republiky sa kandidatúry vzdal
Informácia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií mesta Prievidza pre Voľby prezidenta SR
Volebné okrsky pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Vydanie hlasovacieho preukazu
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskejrepubliky ico_pdf_46
Informácie pre voliča ico_pdf_46