Uverejnenie výsledkov volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Trančianského samosprávneho kraja

celý dokument:

Výsledky volebného obvodu č. 7 Prievidza:

celý dokument:

Oznámenie o zmene volebných miestností


Upozorňujeme voličov okrskov číslo 21 a 22 na zmenu volebnej miestnosti – voliť budú v Základnej škole s materskou školou na Ulici P. Dobšinského 5

Okrsok č. 21–Átriová ulica, Májová ulica, Nábrežná ulica, Tenisová ulica, Ul. I. Krasku párne 2 – 30;32A, 32B, 32C, 34, 34A, Ulica J. G. Tajovského, Ulica J. Kollára, Ulica M. Falešníka, Ulica olympionikov, Ulica R. Jašíka, Ulica Š. Závodníka, Ulica T. Milkina

Okrsok č. 22– Ulica A. Mišúta, Ulica I. Krasku nepárne 1 – 45; Ulica J. Bendíka, Ulica J. Červeňa, Ulica P. Dobšinského

Dňa 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré vyhlásil Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.. Viac informácií na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Oznámenie o volebných obvodoch ico_pdf_46
Informácie pre voliča – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zasadnutie okrskových volebných komisií

Oznamujeme, že 1. zasadanie okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutoční dňa 10.10.2017 (v utorok) o 16.00 hod v aule Vysokej školy Žilinskej univerzity, detašované pracovisko Prievidza na Bakalárskej ulici č. 2 v Prievidzi.

Elektronická adresa na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Mesto Prievidza zverejňuje elektronickú adresu pre voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 4.11.2017 na účel doručenia oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prievidza: primator@prievidza.sk a lenka.panisova@prievidza.sk.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov ico_pdf_46

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Určenie volebných okrskov a volebných miestností v meste Prievidza ico_pdf_46

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu TSK :

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do Zastupiteľstva TSK Podľa volebných obvodov.

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja predložili vo Volebnom obvode č. 7 – Prievidza tieto politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí kandidátne listiny:

Informácia k roznášaniu Oznámení o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Mesto Prievidza bude doručovať v dňoch od 3. do 8. októbra 2017 do každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.

Mesto Prievidza dáva do pozornosti, že v oznámení sa neuvedú mená a priezviská voličov – členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu, a to názov ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu. Obec doručí oznámenie v počte jeden kus do každého rodinného domu (aj viacgeneračného s viacerými domácnosťami) a do každého bytu v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov.

Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.