Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky ico_pdf_46
Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 5. marca 2016

Mesto Prievidza, podateľňa Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií primátorke mesta: lenka.panisova@prievidza.sk.

Informácie k vydávaniu hlasovacích preukazov

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá mesto na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 4. marca 2016 do 12.00 hod na evidencii obyvateľstva, MsÚ prízemie, kancelária č. 23. Plná moc na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overená.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená mestu najneskôr do 15. februára 2016. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr do 15. februára 2016 na adrese: lenka.panisova@prievidza.sk. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, názov ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu.

Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov

Mesto Prievidza podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č.181/ 2014 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/ 2015 o umiestňovaní volebných plagátov.

Toto všeobecne záväzné nariadenie vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov, voľby do orgánov samosprávy obcí a referendum.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.166/2015 o umiestňovaní volebných plagátov ico_pdf_46