Informácie o vyhodnotení ponúk a zložení hodnotiacich komisií zákaziek uverejnených vo Vestníku verejného obstarávania.

Rok 2016

Rekonštrukcia mestskej športovej haly – osvetlenie
Zabezpečenie služby vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (MHD) na území mesta Prievidza

Rok 2015

Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
Reklamné služby – zabezpečenie platenej plošnej inzercie
Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom
Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi
Rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila, Prievidza
Rekonštrukcia MŠ na Ulici D. Krmana – oprava fasády a ríms
Obnova časti chodníka cintorín – Mariánska ulica v Prievidzi
Lávka pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi
Oprava a rekonštrukcia chodníkov na území mesta Prievidza
Zmeny a doplnky č.16 Územného plánu mesta Prievidza
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom šatní v objekte ZŠ Ul. Rastislavova v Prievidzi
ZŠ S.Chalupku – rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični
Rekonštrukcia mestskej športovej haly – osvetlenie
Projektová dokumentácia – Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice

Rok 2014

Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za odchýlku
Rekonštrukcia MŠ na Ulici D. Krmana, Prievidza
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
Informácia o vyhodnotení ponúk – Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K
Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších a cyklistov ponad rieku Nitra
Detské ihrisko lokalita Nábr. sv. Cyrila a Ul. M. Gorkého
Oprava miestnych komunikácií na území mesta Prievidza
Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov
Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa
Obnova dlažby na Ul. G. Švéniho
Informácie o vyhodnotení ponúk zápisnicu z vyhodnotenia podlimitnej zákazky Spojovací chodník Kopanice – Necpaly
Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi
Oprava športových ihrísk v meste Prievidza
ZŠ Malonecpalská 206/37, Prievidza – okenné opláštenie školy
Rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila, Prievidza – pavilón „B,C“
Revitalizácia verejných priestranstiev v Prievidzi
Reklamné služby – zabezpečenie platenej plošnej inzercie

Rok 2013

Poskytnutie služieb v oblasti odpadového hospodárstva v meste Prievidza
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu, Mestskej polície a opatrovateľskej služby
Nákup osobného motorového vozidla
Inžinierskogeologický prieskum postihnutých lokalít v miestnych častiach Veľká Lehôtka a Hradec k vyhlásenej mimoriadnej udalosti
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Prievidza
Oprava krytu vozovky na Ceste V. Clementisa
Obnova športových ihrísk v meste Prievidza
Detské ihriská lokalita Ul. P. Benického, Ul. J. Francisciho a Gazdovská ul. v Prievidzi
Základná škola Ul. Rastislavova v Prievidzi – výmena rozvodov ÚK a TÚV, 1. etapa
Nákup mrazenej hydiny
Nákup hovädzieho mäsa
Nákup bravčového mäsa
Spracované a konzervované ryby pre MŠ rok 2013
Mliečne výrobky pre MŠ rok 2013
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Nákup výrobkov z ovocia a zeleniny pre školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Nákup chleba, pečiva, pekárenských výrobkov pre školské jedálne pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Osobné automobily pre služobnú potrebu mestskej polície rok 2013
Spotrebný materiál na vyučovanie v MŠ rok 2013
Reklamné služby – zabezpečenie platenej plošnej inzercie

Rok 2012

2. Realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 – Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Prievidza
Nábytok pre materské školy zriadené mestom Prievidza
Detské ležadlá a postieľky pre materské školy zriadené mestom Prievidza
Rozšírenie spevnených plôch na Ul. M. Rázusa v Prievidzi
Rozšírenie cintorína sektor H na Mariánskej ulici v Prievidzi
Oprava miestnych komunikácii na území mesta Prievidza
Služby mobilného operátora pre mesto Prievidza a organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta
Osobné automobily pre služobnú potrebu mestskej polície
Vydanie publikácie MONOGRAFIA PRIEVIDZA
Nákup tonerov a atramentov do tlačiarní
Nákup techniky na údržbu verejnej zelene
Čerstvý chlieb a pekársky tovar
Nákup spracovanej zeleniny a ovocia
Nákup rôznych potravinárskych výrobkov pre školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Nákup mlynských a škrobových výrobkov
Nákup zeleniny pre školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
Nákup hovädzieho a bravčového mäsa