„Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“

Územie UMR predstavuje špecifický strategicko-plánovací región. Každý UMR má svoju stratégiu územného rozvoja.

Integrovaná územná stratégia (ďalej len „IÚS“) je komplexná rozvojová stratégia územia udržateľného mestského rozvoja. IÚS je spracovaná ako Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHRSR“). IÚS je základnou stratégiou pre zabezpečenie integrovaného územného rozvoja podporovaného územnými nástrojmi EÚ, ako sú integrované územné investície („IÚI“). IÚI sú jedným z kľúčových finančných nástrojov implementácie IÚS.

PHRSR UMR je súčasťou zastrešujúcej IÚS VÚC Trenčín.

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030 je kľúčový strednodobý strategický dokument, ktorý bol spracovaný v zmysle Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s platnou metodikou MIRRI a vlády SR.

V zmysle tohto dokumentu sa mesto Prievidza, mesto Nováky, mesto Bojnice a obec Koš pri výkone svojej činnosti budú starať o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Dokument má povahu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja skupiny obcí. Ide o otvorený multisektorový dokument, ktorý bude pravidelne monitorovaný, hodnotený a aktualizovaný vzhľadom na prebiehajúce zmeny.

Impulzom pre spracovanie PHRSR UMR je snaha o zhodnotenie potenciálu územia UMR pre udržateľný regionálny rozvoj, ako aj potreba reagovať na nové, zmenené spoločenské okolnosti- nástup najmodernejších technológií a inovácií, starostlivosť o životné prostredie a klímu, starnutia populácie, transformácia uhoľného regiónu hornej Nitry.

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš na roky 2022 – 2030 bol schválený Mestskými zastupiteľstvami miest Prievidza, Nováky, Bojnice a Obecným zastupiteľstvom obce Koš. Schválením dokumentu sa tento stáva základným nástrojom strategického riadenia rozvoja skupiny obcí a začína jeho implementačná fáza.

Dokumenty na stiahnutie: