3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta:

hlavná kontrolórka mesta: Ing. Henrieta Pietriková
Tel.: 046/ 5179 130
Mobil: 0903 550 074
Email: henrieta.gebrlinova@prievidza.sk

odborný referent kontroly: Jana Vojtasová
Tel.: 046/ 5179 132
Mobil: 0904 752 630
Email: jana.vojtasova@prievidza.sk