1. Apr 2022 11:36

Príspevok za ubytovanie odídencov: Prvé informácie

Ministerstvo vnútra zverejnilo vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov. Novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Na príspevok za ubytovanie podľa zákona o azyle majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom, penziónom a turistickým ubytovniam) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku podľa zákona o azyle je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu a ďalšie doklad predloží obci – teda mestu Prievidza.

Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Vzory zmlúv a výkazov sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR – môžete na ne prejsť kliknutím sem.

Doklady, ktoré má ubytovateľ predložiť obci (za ubytovanie poskytnuté na území mesta Prievidza) je potrebné doručiť na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, alebo osobne do podateľne mestského úradu.

Bližšie informácie o vybavovaní tejto agendy uverejníme po doručení podrobnejších inštrukcií zo strany štátnych orgánov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
(po predložení dokladov obci)

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie pre odídencov na základe živnostenského oprávnenia:
– vlastníci bytov a rodinných domov
– tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
– obce a vyššie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…