30. Apr 2024 14:15

Prinášame prehľad zo zasadnutia MsZ 29. apríla 2024


V úvode MsZ boli predložené 4 VZN:

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza

V návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Prievidza boli zrušené harmonogramy vývozov nádob. Harmonogramy vývozov budú zverejnené na webovom sídle mesta a bude tak operatívnejšie harmonogramy aktualizovať a dopĺňať o nové stanovišťa. Zároveň boli upravené aj ceny za zberné nádoby, nakoľko budú označené QR štítkom. Cena nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bola aktualizovaná podľa aktuálneho cenníka na trhu. Toto VZN prítomní poslanci jednohlasne prijali.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 2/2024 o hazardných hrách

V meste Prievidza v súčasnosti eviduje17 herní a 1 kasíno. Na základe viacerých podnetov obyvateľov a po vzore úprav viacerých samospráv, mesto Prievidza pristúpilo k predloženiu návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré reguluje prevádzkovanie hazardných hier na jeho území. Mesto Prievidza navrhuje VZN č. 2/2024 tak, aby herne v meste Prievidza nesmeli byť umiestnené bližšie ako 500 m ku školám, školským zariadeniam, zariadeniam sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a ubytovní mládeže. Zároveň Mesto Prievidza týmto všeobecne záväzným nariadením navrhuje ustanoviť zákaz umiestnenia herne vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne. V zmysle zákona o hazardných hrách sa toto nariadenie nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia do skončenia platnosti danej individuálnej licencie. Platnosť týchto licencií v meste Prievidza sa vo väčšine prípadov pohybuje v termíne do konca roka 2025 – 2027. Prijatie tohto VZN bude mať v budúcnosti dopad na rozpočet mesta. Tieto opatrenia boli navrhnuté s cieľom minimalizovať negatívne dôsledky hazardných hier a zabezpečiť, aby sa tieto aktivity vykonávali v súlade so zákonom a zodpovedne. Na zastupiteľstve vystúpili aj zástupcovia z radov dotknutých herní, ktorí upozornila na riziko presunu hazardu do online priestoru, ktorý nie je možné kontrolovať.  Predmetné VZN v predloženom znení nebolo prijaté.

„Chcem sa osobitne a menovite poďakovať všetkým prítomným poslancom, ktorí hlasovali za reguláciu hazardu: Branislavovi Bucákovi, Ivici Čertíkovej, Katke Čičmancovej, Igorovi Čičmancovi, Helene Dadíkovej, Michalovi Dobiašovi, Kvetoslave Ďurčovej, Ľubošovi Jelačičovi, Petrovi Krškovi, Liborovi Mokrému a Norbertovi Turanovičovi, ukázali charakter a chceli prijať skutočnú reguláciu hazardu a nie predstieranú, ktorá by nepriniesla takmer žiadny výsledok,“ vyjadrila sa k problematike primátorka Katarína Macháčková.

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 3/2024 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza

Mesto Prievidza poskytuje opatrovateľskú službu ako terénnu sociálnu službu, ktorá je poskytovaná v prirodzenom sociálnom prostredí občanov, ktorí sa pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o prípady, kedy sa občan z dôvodu zníženej sebestačnosti nie je schopný postarať sám o seba, a to ani za pomoci svojich blízkych. Poskytovanie služby sa určuje v hodinách, podľa stupňa odkázanosti občana stanoveného na základe jeho individuálnych potrieb. Prijímateľ opatrovateľskej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Výška úhrady je momentálne stanovená na 4,00 € za 1 hodinu poskytovania opatrovateľskej služby. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci Programu Slovensko spustilo nový národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“, do ktorého sa zapojilo aj mesto Prievidza. Všetci registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb v tomto projekte môžu žiadať o príspevky za konkrétne vykonané hodiny opatrovania. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby má za cieľ pilotne overiť nový spôsob poskytovania novej štátnej dávky – príspevku na starostlivosť a predovšetkým zabezpečiť kontinuitu poskytovania opatrovateľskej služby. V rámci tejto časti projektu bude finančný príspevok na hodinu opatrovateľskej služby vo výške 7,93 €. Dĺžka jeho poskytovania je 24 mesiacov, teda do konca roka 2025.

„Zapojením do tohto projektu mesto Prievidza získa finančnú podporu, znížia sa ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby, čo je dôvodom pre zníženie poplatku pre prijímateľov opatrovateľskej služby na sumu 2,50 za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby,“ vyjadrila sa vedúca sociálneho oddelenia Jana Javorčeková.

Súčasťou predloženého VZN je aj zriadenie sociálnej služby Jedáleň podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách. Nová služba umožní seniorom v meste odoberať stravu aj do domácnosti. Výhodou je, že Zariadenie pre seniorov bude ponúkať aj šetriacu aj diabetickú stravu, ktorú viacero seniorov potrebuje. Schválená suma pre jedáleň Prievidza je za obed typu racio resp. šetriacej stravy 5 € a obed v réžii diabetickej stravy 5,50 €

Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mesto Prievidza začalo od marca tohto roku poskytovať novú sociálnu službu v podobe mestských jaslí. Poplatok za celodennú starostlivosť bol stanovený na 375 €. Od júna mesto plánuje zaviesť možnosť poldennej dochádzky a zľavu na ďalšieho súrodenca.

„Návrh reflektuje na požiadavky obyvateľov, ktorí prejavili záujem aj o poldennú starostlivosť. Preto od júna plánujeme zaviesť túto možnosť za poplatok 200 eur/ mesiac. Zároveň by sme chceli vyjsť v ústrety rodičom dvojčiat, ktorí nedokážu pokryť poplatok na dve deti z rodičovského príspevku. Preto by suma na druhého a každého ďalšieho súrodenca bola len 100 eur na mesiac,“popisuje dôvody zmien vedúca sociálneho oddelenia Jana Javorčeková.

Mestské jasle sú umiestnené v samostatnom pavilóne v areáli MŠ na Ul. A. Mišúta. Objekt je koncipovaný ako bezbariérový a pozostáva z dvoch oddelení, z ktorých každé disponuje šatňou, herňou a miestnosťou, ktorá slúži ako spálňa s celkovou kapacitou 20 detí. Samozrejmosťou sú sociálne zariadenia vybavené okrem umývadiel a toaliet aj sprchou a prebaľovacím pultom. Pri vstupe nechýba ani samostatná miestnosť na uloženie kočíkov. Zmien sa dočkalo aj detské ihrisko, ktoré sa rozšírilo o nové herné prvky a novú výsadbu.

Mestské jasle majú stále voľnú kapacitu a prijímajú deti počas celého roka.

Názov materiálu: Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2023

Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2023 s celkovými príjmami vo výške 56 318 218,58 € a s celkovými výdavkami vo výške 51 471 801,69 €. Do rozpočtu mesta sú zahrnuté príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta:

➢ 5 základných škôl: ZŠ S. Chalupku, ZŠ Rastislavova, ZŠ Mariánska, ZŠ Energetikov, ZŠ Šafárika (k 31. 08. 2023 vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR) ;

➢ 2 základné školy s materskou školou: ZŠ s MŠ Malonecpalská, ZŠ s MŠ Dobšinského; ➢ Základná umelecká škola Ladislava Stančeka v Prievidzi;

➢ Centrum voľného času Prievidza;

➢ Zariadenie pre seniorov Prievidza.

Príspevková organizácia mesta – Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, bola napojená na rozpočet mesta prostredníctvom príspevku, z jeho výdavkovej časti

Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový, kde bežné príjmy boli schválené vo výške 49 031 359,00 € a bežné výdavky boli schválené vo výške 51 729 396,00 €

V roku 2023 mesto v skutočnosti dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 321 815,54 €, kde skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 48 914 340,22€ a skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 46 592 524,68

Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 3 293 930,53 €.

„Pozitívnu správou je, že celkový dlh mesta Prievidza k 31. 12. 2023 predstavuje sumu 10 044 463,37 € čo predstavuje 24,62 % z bežných príjmov obce. Ide o najnižšiu percentuálnu hodnotu za posledných 15 rokov, čo svedčí o tom, že aj v ekonomicky náročnej dobe sa mestu darí hospodáriť s financiami zodpovedne a rozumne,“ uviedol hlavný ekonóm mesta Prievidza Ing. Marián Bielický.

Rovnako bola predložená vyhodnotenie plnenia Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza aj návrh jej úpravy do ďalšieho obdobia.

Mesto Prievidza pri napĺňaní stratégie spolupracovalo so školami a školskými  zariadeniami, orgánmi štátnej správy, obcami, mestami, mimovládnymi organizáciami, zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi na svojom území. Podporovalo synergiu opatrení v jednotlivých oblastiach rozvoja práce s mládežou.

„Stratégia naplnila svoj hlavný cieľ. Vytvorila vhodné podmienky a dostatok príležitosti na rozvoj a zlepšenie práce s mládežou v meste a tým prispela k zvýšeniu kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta Prievidza,“ vyjadrila sa Mgr. Katarína Cifríková, Koordinátorka práce s mládežou mesta Prievidza (CVČ Prievidza)

Slávnostnejším bodom zastupiteľstva bolo schválenie čestného občianstva pre MUDr. Marcelu Laiferovú. Štyri Ceny mesta Prievidza pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Slovenskému skautingu, 14. zbor Prievidza, Dobrovoľnému hasičskému zboru Prievidza – Veľká Lehôtka a Elvíre Hrbíkovej a rovnako tri Ceny mesta Prievidza in memoriam Marekovi Slukovi, Prof. RNDr. Jozefovi Martinkovi a Mgr. Pavlovi Lančaričovi . Všetky ceny vrátenie ocenenia Prievidzský anjel budú slávnostne odovzdané na podujatí Tváre mesta v mesiaci máj.

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…