V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:

  • dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Prievidza podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné priložiť originál, alebo úradne overenú kópiu právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, vyhlásenie o majetku a lekárske potvrdenia. Poskytovateľ sociálnej služby uzatvorí s prijímateľom sociálnej služby písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov, ak je vhodné voľné miesto, alebo ho zaradí do evidencie čakateľov na umiestnenie v zariadení pre seniorov (do poradovníka).

Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov v Prievidzi si môžete stiahnuť a podať priamo v tomto zariadení.

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Agendu zabezpečuje: Mestský úrad, Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: MsÚ budova A, 3. poschodie. Námestie slobody 14, Prievidza
Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej posudkovej činnosti a opatrovateľskej služby
Tel: 046/51 79 404
Mobil: 0904 752 669
Email: emilia.cavojska@prievidza.sk
Ďalšie informácie o Zariadení pre seniorov: www.zps-prievidza.sk