Opatrovateľská služba sa poskytuje pre prijímateľa, ktorý má trvalé bydlisko v meste Prievidza a spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného mestom Prievidza a uzatvorenej zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

Opatrovateľskú službu poskytuje mesto Prievidza ako terénnu sociálnu službu v domácnosti prijímateľa tejto služby na území mesta Prievidza v pracovných dňoch minimálne 1 hodinu a maximálne 7,5 hodiny denne, a to v čase od 7.00 h do 15.00 h prostredníctvom opatrovateľov, ktorí sú zamestnancami mesta Prievidza.

Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre jednotlivca je stanovená nasledovne:

V sume 4 € za jednu hodinu poskytovania úkonov sebaobsluhy, nákupu potravín a iného drobného tovaru, prípravy jedla, zohrievanie jedla, donášky jedla do domu, umytia riadu, základných sociálnych aktivít, dohľadu a úkonov starostlivosti o domácnosť.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – kompletne vyplnené tlačivo
  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov s overeným podpisom

Tlačivá na stiahnutie:

Dokumenty na zverejnenie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Mestský úrad, Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: MsÚ budova A, 3. poschodie. Námestie slobody 14, Prievidza
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406
Mobil: 0904 752 667
email: mariana.mazanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: 60 dní
Poplatok: Agenda je spoplatnená. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ktorá je dohodnutá v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.