Odľahčovacia služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok za opatrovanie počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má v rámci odľahčovacej služby právo výberu formy sociálnej služby, ktorá jej má byť poskytovaná. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, terénnou formou, alebo pobytovou formou v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Táto služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby. Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.

Služba sa poskytuje fyzickej osobe:

  • v pracovných dňoch najmenej 12 hodín denne formou opatrovateľskej služby v domácnosti fyzickej osoby
  • viac ako 12 hodín denne  formou pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – kompletne vyplnené
  • Posudok z ÚPSVaR o odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
  • Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti od opatrovanej osoby + potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb (manžel/manželka, deti)
  • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby (opatrovanej osoby) v zmysle zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov s overeným podpisom
  • Potvrdenie o trvaní nároku z ÚPSVaR o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie.
  • Doklad preukazujúci skutočnosť zbavenia spôsobilosti na právne úkony a doklad o ustanovení opatrovníka, ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony

Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o poskytnutie tejto služby.  Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí  fyzická osoba podať mestu najmenej 14 dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Mestský úrad, Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: MsÚ budova A, 3. poschodie. Námestie slobody 14, Prievidza
Mariana Mazánová – referentka pre opatrovateľskú službu
Tel: 046/51 79 406
Mobil: 0904 752 667
Email: mariana.mazanova@prievidza.sk

Doba vybavenia: 14 dní

Poplatok:

  • Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou opatrovateľskej služby výška úhrady je určená v sume 2,00  €/ hodina.
  • Ak je odľahčovacia služba fyzickej osobe poskytovaná formou pobytovej služby  v ZpS spôsob a výška úhrady sa určí v zmysle  platného VZN  o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.