Sociálno – posudková činnosť vykonáva posúdenie fyzickej osoby o odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách. Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu alebo na službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a denný stacionár.

Po podaní žiadosti sociálny pracovník vykoná návštevu v domácnosti žiadateľa za účelom posúdenia individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia, a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Následne posudzujúci zdravotnícky pracovník vydá lekársky posudok a určí stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Sociálny pracovník vypracuje na základe sociálneho a lekárskeho posudku posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu požiada posúdená fyzická osoba o zabezpečenie sociálnej služby.

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
  • Lekársky nález

Tlačivá na stiahnutie:

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy A MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
Mgr. Emília Čavojská – referent sociálnej a posudkovej činnosti
Tel: 046/51 79 404
Mobil: 0904 752 669
Email: emilia.cavojska@prievidza.sk  

Doba vybavenia: 30 dní
Poplatok: Agenda nie je spoplatnená.