Mesto Prievidza prostredníctvom odboru školstva a starostlivosti o občana – sociálneho oddelenia rieši sociálnu problematiku rodín s deťmi, starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, občanov bez prístrešia, sociálne znevýhodnených skupín a občanov v životnej krízovej situácii.

Sociálne poradenstvo je profesionálna odborná činnosť, vykonávaná mestom Prievidza. Je založená na vzťahu, podpore, pomoci, rozvoji a optimálnom uplatnení človeka v živote.

Hlavnými prístupmi sú rozhovory s cieľom sociálnej diagnostiky a využívania účinných metód zvládania jeho krízových situácií a problémov. Sociálny pracovník poskytuje základné informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach a možných formách pomoci.

Sociálne poradenstvo slúži na odstránenie, alebo zmiernenie negatívnych návykov alebo spôsobov správania  začlenenia človeka do spoločnosti, rodiny, pracovného života a komunity. Významne sa zameriava  na aktivizáciu občanov pri prekonávaní alebo náprave nepriaznivej sociálnej situácie.

Konečným cieľom sociálneho poradenstva je mobilizácia, aktivizácia a obnova vlastných zdrojov občana pri riešení jeho vlastnej sociálnej núdze.

Kontakt a ďalšie informácie:

Službu zabezpečuje: Sociálne oddelenie
Kde nás nájdete: 1. poschodie budovy A MsÚ v Prievidzi, Námestie slobody 14.
Mgr. Jana Javorčeková – vedúca sociálneho oddelenia
Tel: 046/ 51 79 403
Mobil: 0904 752 647
Email: jana.javorcekova@prievidza.sk

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: Agenda nie je spoplatnená.