Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je príspevkovou organizáciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôsobí v regióne hornej Nitry – v okresoch Prievidza a Partizánske.

RKC sa zameriava

na odborno-poradenskú pomoc tvorcom a realizátorom kultúrnych aktivít, realizáciu vlastných podujatí, tvorbu databáz a vydávanie metodických materiálov v týchto oblastiach miestnej kultúry:

 • Záujmová umelecká činnosť (amatérska hudba, spev, folklór, tanec, výtvarné umenie, tradičné remeslá, umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba) a s ňou spojené vzdelávanie
 • Záujmové vzdelávanie a environmentálna výchova, prevencia drogových závislostí, prevencia kriminality, práce so seniormi
 • Odborné vzdelávanie v oblasti kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
 • Regionálna výchova, etnológia

RKC je pravidelným organizátorom a spoluorganizátorom

 • celoštátnych prehliadok a súťaží:
  • Celoštátna prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva
  • Celoslovenský festival poézie Beniakove Chynorany
  • Festival zábavného divadla Divadelná jar Jána Roháča
  • Fúzie – festival nielen o jazze
 • krajských prehliadok a súťaží:
  • Krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby Cineama
  • Krajské prehliadky detských folklórnych súborov a folklórnych súborov dospelých
  • Krajská prehliadka hudobných žánrov Strunobranie
  • Krajská prehliadka amatérskeho divadla Thalia pod Bojnickým zámkom
 • regionálnych prehliadok, súťaží, festivalov a slávností:
  • HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
  • ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA
  • DNI MAJSTROV HORNEJ NITRY
  • STUDNIČKA – festival detskej populárnej piesne
  • KRIŠTÁĽOVÁ VÁZA – festival amatérskych spevákov populárnej piesne
  • OCHOTNÍCKE JAVISKO, ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO – divadelné prehliadky
  • AMA – salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby
  • JESEŇ JE DAR – regionálna prehliadka záujmových činností seniorov
  • MOJE HOBBY – TVOJE HOBBY – prehliadka záujmovej činnosti a vzdelávania
  • INŠPIRÁCIE – prehliadka programov zborov pre občianske záležitosti
  • a ďalšie

Pri RKC v Prievidzi pre záujemcov o spolkovo-klubovú činnosť pôsobia záujmové združenia

 • Klub výtvarníkov
 • Fotoklub
 • Regionálny klub starších
 • Divadelné štúdio pri RKC

RKC realizuje vzdelávacie aktivity akreditované MŠ SR

 • Škola maľby
 • Vademecum kultúrno-osvetového pracovníka
 • Vedenie obecnej kroniky

Galéria REGIONART

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 0,50 €; dôchodcovia, študenti, žiaci 0,33 €

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi predstavuje verejnosti a záujemcom o umenie v priestoroch galérie Regionart približne každý mesiac maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie i diela tradičného umenia.

Sídlo: Záhradnícka ul. 19, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 512 18 10
Fax: 046 512 18 37
E- mail: rkc@rkc.tsk.sk
Web: www.rkcpd.sk
Riaditeľka: Mgr. Ľudmila Húsková