Z auditu politík mesta, čo sa týka pravidiel transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o rozpočte vyplynulo, že v tejto oblasti existovali určité rezervy, a to najmä v dôslednosti a systematickosti informovania, ako aj zapájania verejnosti do rozpočtového procesu.

Čo sme urobili?