Program rokovania Mestského zastupiteľstva:

Prerokovávané materiály:

Výstupy z rokovania zastupiteľstva:

Videozáznam z 3. zasadnutia MsZ konaného dňa 24.04.2023