20. Dec 2011 9:57

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa december 2011

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Prievidza v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu sú pozemky v k. ú. Prievidza, parcela č. 3591/338, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 a parcela č. 3591/339, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m2, odčlenené z parcely č. 3591/1 Geometrickým plánom č. 324/2011, za cenu 21,00 €/m2, pre Milana Cápu, bytom Ul. S. Chalupku, Prievidza a Richarda Vardžíka, bytom Koceľova ul. č. 8/6, Prievidza, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou budovy a priľahlého oploteného pozemku.
Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je bezprostredne priľahlý k pozemku parcela č. 3591/314 a tiež pozemok pod časťou budovy vo vlastníctve kupujúcich.
Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom Prievidza na rokovaní dňa 29.11.2011, uzn. č. 336/11.
Schválenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva Prievidza dňa 31.01.2012.

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.