24. Jan 2012 10:33

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu.

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, a to na dobu určitú 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou nájomcovi, ktorý musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 9/12 zo dňa 03.01.2012 a č. 22/12 zo dňa 17.01.2012.

Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2221/1 v rozsahu výmery 24 m2 a časť pozemku parcela č. 2221/25 v rozsahu výmery 12 m2 na Kláštornej ulici spoločne, a to na účel zriadenia a užívania 3 parkovacích miest pre taxi službu.

Cenové ponuky záujemcovia môžu doručovať v písomnej forme na adresu: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Právna kancelária, 971 01 Prievidza, a to doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prievidzi v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka taxi služba – priamy nájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 16.02.2012 do 8.00 hod.

Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom osobám uvedeným v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach s osvedčeným podpisom. Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre – právna kancelária).


Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.