25. Jan 2012 14:30

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu 2012

Zverejnenie zámeru prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu.

Mesto Prievidza zverejňuje v súlade s § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza formou priameho nájmu podľa § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s minimálnou výškou nájomného 0,20 €/m2/deň, a to na dobu určitú 5 rokov s 1-mesačnou výpovednou lehotou nájomcovi, ktorý musí byť držiteľom licencie na prevádzkovanie taxi služby v zmysle uznesenia Mestskej rady v Prievidzi č. 9/12 zo dňa 03.01.2012 a č. 22/12 zo dňa 17.01.2012.
Predmetom nájmu je nehnuteľnosť v k. ú. Prievidza – časť pozemku parcela č. 2221/1 v rozsahu výmery 24 m2 a časť pozemku parcela č. 2221/25 v rozsahu výmery 12 m2 na Kláštornej ulici spoločne, a to na účel zriadenia a užívania 3 parkovacích miest pre taxi službu.
Cenové ponuky záujemcovia môžu doručovať v písomnej forme na adresu: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Právna kancelária, 971 01 Prievidza, a to doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne Mestského úradu v Prievidzi v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka taxi služba – priamy nájom – NEOTVÁRAŤ“, v termíne do 16.02.2012 do 8.00 hod.
Mesto Prievidza nemôže prenechať do nájmu predmetnú nehnuteľnosť priamym nájmom osobám uvedeným v § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Záujemcovia spolu s návrhom cenovej ponuky doložia aj čestné prehlásenie a prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach s osvedčeným podpisom. Tlačivá je možné získať na prvom kontakte v budove MsÚ, v právnej kancelárii, na internetovej stránke mesta Prievidza www.prievidza.sk v sekcii obyvateľ (tlačivá a formuláre – právna kancelária).

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…