13. Jan 2023 13:14

ZŠ Malonecpalská ulica sa zapojila do projektu na meranie znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí školy

ZŠ Malonecpalská ulica je jedna zo 42 slovenských škôl, ktoré sa zapojili do výzvy Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Žiaci budú spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) merať koncentrácie oxidov dusíka NO2, ktoré pochádzajú primárne z dopravy.

Meranie NO2 v okolí ZŠ Malonecpalská ulica bude prebiehať na dvoch miestach pri škole v období od 9. januára do 6. februára 2023 prostredníctvom pasívno-difúznych vzorkovačov. Cieľom je prostredníctvom občianskej vedy týmto informatívnym meraním zistiť, aké je znečistenie ovzdušia v okolí škôl, keďže významný podiel na znečistení ovzdušia má individuálna automobilová doprava a rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, kde sa znečistenie ovzdušia následne kumuluje.

Na ZŠ Malonecpalská sa bude projekt realizovať v 9. A, kontaktnou osobou je Mgr. Silvia Krajčová, koordinátorka environmentálnej výchovy v škole. Prvé meranie prebehlo vo štvrtok 12. januára 2023 a obsahom bola úvodná prednáška do problematiky ochrany ovzdušia spojená s prácou s mapami a samotnou inštaláciou difúznych trubičiek.

Prečo sú deti zraniteľné z pohľadu zhoršenej kvality ovzdušia?

 • Deti dýchajú bližšie k zemi, kde sa najviac koncentruje znečistenie z dopravy.
 • Ich dýchací a imunitný systém sa iba vyvíjajú.
 • Deti majú užšie dýchacie cesty, takže zápal im spôsobuje vážnejšie ťažkosti ako dospelým.
 • Deti majú väčší príjem vzduchu na kilogram váhy.
 • Deti trávia viac času vonku.

Spoločné merania NO2 a cesta k nim pomôžu získať nové poznatky o životnom prostredí prostredníctvom praktického merania a občianskej vedy.

Cieľom tejto výzvy je prepojenie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého NO2 pri školách s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Ambíciou je, aby výsledky týchto meraní prezentovali pred spolužiakmi, rodičmi a pred zástupcami svojho mesta, obce či kraja žiaci zapojení do tejto aktivity. Takto sa nám spoločne podarí šíriť potrebnú osvetu o kvalite ovzdušia z pohľadu detí ako zraniteľnej skupiny.

Aktivita je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Žiaci budú pracovať s mapou a spolu s manažérmi kvality ovzdušia (MKO) identifikujú miesta v blízkosti školy, kde môže byť ovzdušie vplyvom dopravy znečistené viac a kde menej. Žiaci budú za pomoci pedagógov a MKO následne inštalovať pasívne vzorkovače (trubičky). Pravidelne ich budú kontrolovať, či nedošlo k ich poškodeniu alebo odcudzeniu. Vybrané triedy budú sledovať vývoj počasia a jeho prípadné výkyvy a zmeny si budú značiť do pracovných hárkov. Okrem toho môžu žiaci spolu s učiteľmi zistiť, či sa v blízkosti ich školy (v meste/obci) nachádza aj monitorovacia stanica kvality ovzdušia (na webe www.dnesdycham.sk) a priebežne sledovať aj vývoj kvality ovzdušia. Prípadne je k dispozícii mobilná aplikácia (Dnes Dýcham), kde je možné sledovať stav ovzdušia priamo z mobilu.

Po ukončení merania si MKO prídu trubičky do škôl vyzbierať a následne ich zašlú na laboratórnu analýzu do odborného laboratória v Holandsku. Výsledky merania budú školám oznámené prostredníctvom manažérov kvality ovzdušia v dohodnutom termíne. Následne budú žiaci za asistencie MKO prezentovať výsledky meraní pre svojich spolužiakov a vedenie školy a potom aj na pôde vyššieho územného celku za prítomnosti jeho vedenia, zástupcov samospráv a poslancov.

Dôvodov účasti ZŠ Malonecpalská na projekte je viacero. „Mesto Prievidza nemá cestný obchvat, čo nás trápi už dlhšiu dobu, keďže areál našej školy je na okraji mesta, v tesnej blízkosti hlavnej cesty. Je to jediná cesta do Prievidze zo smeru Martin resp. opačne. V školskom areáli máme pomerne dosť stromov a v rámci projektu EKOROK s Nestlé sme ešte na hranici školského pozemku vysadili živý plot v snahe znížiť znečistenie ovzdušia. Žiaci základnej a materskej školy sa na školskom dvore hrajú, športujú aj učia. Čistota ovzdušia nás z toho dôvodu zaujíma. A taktiež by sme v budúcnosti radi uskutočnili environmentálne aktivity, ktoré by zlepšili životné prostredie v areáli i v okolí školy,“ uviedla riaditeľka školy RNDr. Ľubomíra Holíková.

Spoločné merania pomôžu:

 • zlepšiť prácu v kolektíve žiakov, získať nové poznatky o životnom prostredí;
 • zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí vašej školy, viac si všímať svoje okolie;
 • vnímať kvalitu ovzdušia a to ako na ňu vplývame aj my sami;
 • poukázať na prepojenia zvýšeného výskytu oxidov dusíka NOx s frekventovanými cestami pri škole, s fenoménom „rodičovské taxi“, so státím automobilu na voľnobeh a podobne;
 • podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení;
 • prezentovať výsledky pred školou a pred zástupcami svojho mesta, obce a kraja.

Základné informácie a znenie výzvy s časovým harmonogramom nájdete na tejto stránke: https://dnesdycham.populair.sk/vyzva-pre-skoly.

Reportáž z aktivity

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…