14. Mar 2019 7:58

Zrušenie uznesenia na zmeny a doplnky Územného plánu mesta

Poslanci na svojom februárovom zasadnutí zrušili pôvodné uznesenie ktorým bola schválená požiadavka Horského komposesorátu na zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza v rozsahu zmeny návrhu funkčného využitia pozemku, ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako plocha lesoparku.

V júni 2018 bola schválená požiadavka žiadateľa Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza na „Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prievidza“. Požiadavka investora bola určiť predmetnými Zmenami a doplnkami návrh využitia územia predmetného pozemku pre plochy bytovej výstavby.

V novembri 2018 bola Mestu Prievidza doručená žiadosť obyvateľov Prievidze (Ul. Na Karasiny, Dubová, a priľahlých ulíc na sídlisku Kopanice) na zrušenie predmetného uznesenia, ktorá bola v januári 2019 prerokovávaná v príslušných komisiách MsZ.

Mestu Prievidza bolo od Horského komposesorátu, pozemkového spoločenstva Prievidza doručené späťvzatie žiadosti o vykonanie zmeny územného plánu.

Na základe vyššie spomenutých skutočností poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi zobrali na vedomie žiadosť Horského komposesorátu o späťvzatie žiadosti o vykonanie zmeny územného plánu a žiadosť obyvateľov na zrušenie predmetného uznesenia.

Poslanci rovnako zrušili predmetné uznesenie na zmeny návrhu funkčného využitia pozemku, ktorý je v súčasnom platnom znení určený ako plocha lesoparku.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…