29. Mar 2021 13:57

Zníženie prevádzky v MŠ Cesta Vl. Clementisa

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia bude v MŠ Clementisa znížená prevádzka.

Mesto Prievidza ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2021/10079:3-A1810 zo dňa 19. marca 2021 rozhodlo, že s účinnosťou od 29.03.2021 do 09.04.2021 sa znižuje prevádzka MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12, Prievidza na 4 triedy z dôvodu nedostatočného personálneho zabezpečenia.

Materská škola bude prednostne v prevádzke pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre prezenčne pracujúcich rodičov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…