11. Jan 2016 14:28

Zmena termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ a zápisu detí do MŠ mesta Prievidza

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04. do 30.04. kalendárneho roka.

Presný termín zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza bude určený všeobecne záväzným nariadením a zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017.
Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku.
Presný termín bude zverejnený na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…