11. Jan 2016 14:28

Zmena termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ a zápisu detí do MŠ mesta Prievidza

S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo ku zmene zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Zmeny sa dotkli aj náležitostí zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Mení sa termín konania zápisu z februára na apríl príslušného kalendárneho roku. Zápis sa teda má uskutočniť v stanovenom termíne od 01.04. do 30.04. kalendárneho roka.

Presný termín zápisu dieťaťa do 1. ročníka základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Prievidza bude určený všeobecne záväzným nariadením a zverejnený na úradnej tabuli mesta, na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a v súlade s odporúčaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa mení aj termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre školský rok 2016/2017.
Zápis detí do MŠ sa uskutoční v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku.
Presný termín bude zverejnený na webovom sídle mesta a webových sídlach škôl.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…