9. máj 2016 7:17

Zmena niektorých príspevkov od rodičov v školstve

Mestské zastupiteľstvo schválilo dňa 26.4. 2016 návrh VZN č. 3/2016 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, základnej umeleckej škole, centre voľného času, školských kluboch detí a školských jedálňach pri základných a materských školách.

Dôvodom vydania nového VZN je aktualizácia potrieb, najmä vo vzťahu k rozpočtovým možnostiam mesta, riešenie rôznych nových podnetov, legislatívnych zmien vo výpočte prídelu finančných prostriedkov z podielových daní na príslušný druh školy, zariadenia.

Príspevky od rodičov tvoria v rozpočtovom procese mesta 4 až 5% -tný zdroj finančného krytia, ktorý je súčasťou plynulého zabezpečovania výchovnovzdelávacieho procesu.

K zmenám vo výške príspevku oproti pôvodnému VZN došlo iba v MŠ, ŠKD a v školskom stravovaní pre dospelých stravníkov, kde bol nesúlad medzi potrebami na krytie nákladov a prídelom z podielových daní mesta najvyšší (spolu 347 554 €). Výška príspevku len zmierňuje tento nesúlad, mesto svojím rozpočtom naďalej kryje náklady do výšky potrieb nad rámec vypočítaného prídelu.

V materských školách došlo k zvýšeniu mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ z 12,00 € na 15,00 €, pričom príspevok rodiča na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách zostáva nezmenený 3,00 € za jedného stravníka.

V Školskom klube detí došlo k zvýšeniu z 3,00 € na 6,00 €. Na čiastočnú úhradu nákladov počas letných prázdnin bol týždenný príspevok za každé dieťa schválený vo výške 15 € namiesto pôvodných 5 € a to najmä z dôvodu zvýšených nákladov na personálne zabezpečenie letnej činnosti.

V školskom stravovaní, t.j. v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ, zostáva pásmo stravného limitu na potraviny zachované v 4. finančnom pásme pre celý okruh základného školstva v našom meste (pásma vydáva ministerstvo školstva), pre dospelých je to suma 1,26 €. Príspevok sa zvyšuje na režijné náklady pre dospelých stravníkov v ZŠ o 0,39 € na jedno jedlo a MŠ o 0,26 € na jedno jedlo. Zvýšenie vyplynulo zo skutočne vynaložených režijných nákladov v roku 2015 v príslušných druhoch stravovacích zariadení. Z uvedeného dôvodu je hodnota stravného lístka upravená takto:
– dospelý stravník ŠJ MŠ zvýšenie z 2,54 € na 2,80 €
– dospelý stravník ŠJ ZŠ zvýšenie z 2,51 € na 2,90 €
– dospelý stravník ŠJ ZŠ zvýšenie z 2,76 € na 3,15 € pri diétnom stravovaní
Detského stravníka sa vzhľadom na čiastočnú úhradu réžií prostredníctvom mesačného paušálu 3,00 € zmena ceny stravného lístka netýka.

Zmeny sú platné od 1.7. 2016, letný režim v ŠKD od 1.6. 2016. VZN č. 3/2016 v platnom znení je zverejnené na vývesnej tabuli mesta, ako aj na webovej stránke mesta.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…