27. Feb 2024 10:21

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v Prievidzi. Prinášame základný prehľad prerokovaných bodov.

Informácia o vzdaní sa JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., LL.M. poslaneckého mandátu a o nastúpení Mgr. Petra Kršku za poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi vo volebnom období 2022 – 2026.

Primátorka mesta, JUDr. Katarína Macháčková, oznámila nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Prievidzi dňa 15.2.2024 na úradnej tabuli mesta Prievidza a Mgr. Petrovi Krškovi odovzdala osvedčenie o tom, že sa stal poslancom MsZ v Prievidzi. Obľúbený pedagóg zo ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza a hudobník zložil v úvode MsZ slávnostný sľub, čím splnil podmienky pre ujatie sa poslaneckého mandátu.

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2023

Najväčší rozsah kontrolných akcií bol opätovne uskutočnený v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2023 v oblasti dotácií. V rámci kontrol sa hodnotilo najmä, či boli finančné prostriedky použité v súlade s platnou legislatívou, internými predpismi a uzatvorenými zmluvami a tiež, či boli tieto normy uplatňované. Vo všetkých prípadoch sa kontrolovalo mesto – mestský úrad. V rámci výkonu kontroly bolo predložených celkovo 42 spisov, ktoré obsahovali podklady k poskytovaniu a záverečnému vyúčtovaniu finančných prostriedkov. Oblasť poskytovania a použitia účelových dotácií bola preverená u 41 prijímateľov. V tejto oblasti neboli zistené porušenia. Povinnosť zaradiť do kontrolnej činnosti poskytovanie dotácií vyplynulo na základe výsledku kontroly NKÚ ešte v roku 2012. Vtedy mesto prijalo opatrenie, že hlavný kontrolór vykoná kontrolu všetkých poskytnutých dotácií. Po komunikácií s NKÚ expozitúra Trenčín v roku 2015 bol vydaný príkazný list primátorky č. 1/2015 v zmysle ktorého sa dotácie kontrolujú výberovým spôsobom v závislosti od finančných pásiem. V tejto oblasti možno opätovne konštatovať výrazné zlepšenie vykonávaných činností a vnútorného kontrolného systému oproti predchádzajúcim rokom. Prvý krát od roku 2013 neboli v tejto oblasti zistené porušenia.

Názov materiálu: Informácia o projekte s názvom „ Podpora opatrovateľskej služby v Prievidzi III“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do Národného projektu s názvom: Podpora opatrovateľskej služby. Mesto sa chystá uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške 100 % – 1 760 650,30 €. Cieľom projektu je overiť mechanizmus poskytovania príspevku na starostlivosť prijímateľovi sociálnej služby a prispieť k systémovému riešeniu v oblasti financovania sociálnych služieb. Príspevok pre žiadateľa na 1 hodinu opatrovateľskej služby, ktorú poskytol klientovi je vo výške 7,93 eur.

„Mesto napriek navýšeniu poplatku za opatrovateľskú službu v minulom roku dofinancovávalo túto sociálnu službu čiastkou viac ako 400 tis. eur. Na nový projekt preto hľadím s veľkou nádejou.  V prípade úspechu by sme v prvom kroku znížili hodinovú sadzbu pre našich klientov, pričom uvažujeme o cene 2,5 eura/hodinu. Dostali by sme sa tak na cenu, ktorá je ešte nižšia ako pred navýšením poplatku v minulom roku. Aj keď mesto bude musieť túto sociálnu službu naďalej čiastočne dofinancovať, veríme že pre našich obyvateľov je to dobrá správa a vďaka priaznivej cene sa záujem a túto sociálnu službu ešte navýši,“ vyjadrila sa primátorka Katarína Macháčková.

Informácia o projekte s názvom „Elektronabíjačky v meste Prievidza“ a možnosti čerpania finančných prostriedkov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie. Cieľom projektu je podpora elektromobility v meste Prievidza formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 70 800 eur a mala by pokryť financovanie projektu na 100%.

„Pri posudzovaní žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude aspoň 90%. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na zvýšenie podielu ekologických foriem dopravy a zároveň sa podporí budovanie verejne prístupnej infraštruktúry pre alternatívne pohony, čím sa zníži produkcia celkových emisií v doprave a zlepší kvalita ovzdušia,“ vyjadril sa o projekte vedúci oddelenia pre projekty a investície Ivan Benca.

Inštaláciou nabíjacích staníc sa urýchli rozvoj alternatívnych pohonov v doprave v meste, čím sa môže pomôcť aj k zavedeniu stabilného predvídateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony v meste Navrhované lokality pre umiestnenie elektronabíjacich staníc: Centrum – Žilinská univerzita – Šumperská ulica, Staré sídlisko – plaváreň –  Zadná ulica, sídlisko Sever – Ul. Vavrinca Benedikta, sídlisko Zapotôčky – Ul. Martina Rázusa, Letisko Prievidza – Letisková ulica.

Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spoločnosťou SAD Prievidza, a. s., za rok 2023

Spoločnosť SAD Prievidza a.s. predložila Vyúčtovanie dopravných výkonov služieb MHD. Pozitívnou správou je, že vďaka optimalizácii cestovných poriadkov v minulom roku, zavedeniu novej tarify a zvýhodnených časových cestovných lístkov ako aj krokom k zatraktívneniu MHD mesto ušetrilo takmer milión eur.

„Teší nás, že zástupcovia spoločnosti vyzdvihli výsledky nášho vzájomného stretnutia už v roku 2022, ktoré malo za cieľ zoptimalizovať a zefektívniť verejnú dopravu. Poďakovanie patrí aj novému vedeniu mesta Bojnice, ktoré pristúpilo na spoluprácu k zefektívneniu dopravy. Skvelú odbornú prácu odviedol aj náš odborný zamestnanec referátu dopravy, Ing. Branislav Michalík, vďaka ktorého návrhom efektívnych riešení prevádzky a zavedeniu nových atraktívnych služieb pre cestujúcich sme dokázali zvýšiť tržby, zvýšiť počet cestujúcich a v konečnom vyúčtovaní je úspora pre mesto viac ako 930 000 eur,“ vyjadrila sa primátorka Katarína Macháčková.

Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

So správy vyplýva,že na MsP k 31.12.2023 pracovalo 40 príslušníkov, z čoho bolo 27 hliadkujúcich, čím bol plánovaný stav v zmysle projektu „Bezpečné mesto Prievidza“, schváleného na MsZ v roku 2003 s ohľadom na finančné možnosti v zmysle kľúča „1 hliadkový príslušník na 1000 obyvateľov“, naplnený na 62%.

Napriek neustálemu problému prilákať nových spolupracovníkov na rozšírenie radov MsP odzneli z radov poslancov slová uznania za ich činnosť a promptnosť pri riešení nahlasovaných udalostí. Odznel aj fakt, že mestskí policajti majú aj značné obmedzené právomoci v zasahovaní voči asociálnym občanom z dôvodu nedostatočnej legislatívy. Pravidelné hliadky v problémových lokalitách budú pokračovať aj naďalej.

Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2023

Od 01.01.2023 do 31.12.2023 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 14 podaní. Všetky podania boli posudzované podľa svojho obsahu, nakoľko na vybavovanie podnetu nepostačuje len názor a označenie podnetu od občana, ktorý ho podáva, ale každé podanie musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Takéto rozlišovanie má zabrániť tomu, aby sa právo občanov nezneužívalo a aby sa neobchádzalo konanie, ktorého postup v príslušnej veci upravujú osobitné predpisy. Podania boli po posúdení rozdelené do troch kategórií: a) sťažnosti – 10 podaní, b) petície – 3 podania. c) žiadosť o ochranu pokojného stavu – 1 podani

Z desiatich vybavených sťažností doručených mestu Prievidza bolo 5 sťažností prešetrených, 4 sťažnosti boli odložené a 1 sťažnosť bola postúpená.

Záverečná správa projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“

Zástupcom spoločnosti PTH bola predložená aj Záverečná správa k projektu výstavby Zdroja výroby tepla pre Systém centrálneho zásobovania teplom Prievidza a okolie tak, aby plnil legislatívne požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, emisné limity, energetickú efektívnosť a vyhovoval odberateľom tepla z pohľadu požadovaného tepelného výkonu a parametrov teplonosného média, ako aj konkurencieschopnej dlhodobo udržateľnej ceny, aj vďaka získaným eurofondom vo výške takmer 19 miliónov eur. Pre výrobu tepla bolo prioritou využiť v čo najväčšej miere lokálne obnoviteľné zdroje energie.

„Výsledkom riešenia je skutočnosť že využívaním miestnych obnoviteľných zdrojov v letnom období až 80 % tepla je vyrobené s nulovými emisiami. Našou snahou do budúcna bude tento podiel zvyšovať o ďalšie miestne obnoviteľné zdroje,“ vyjadril sa predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.

Ďalšie aktuality

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…

Zmena termínu vývozu hnedých nádob na biologicky…

16. Apr 2024 9:48
Informujeme obyvateľov, že v piatok t. j. 19.4.2024 sa nebude realizovať vývoz…

Mesto začne s rekonštrukciou cvičebného priestoru na ZŠ s…

16. Apr 2024 8:08
Od 1. mája začína rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ a MŠ na Ul. Dobšinského.…