28. Feb 2019 9:30

Zasadnutie MsZ - 25. február 2019

V poradí tretie zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Prievidzi obsahovalo viacero bodov.

– Návrh Doplnku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 117/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta – so špecifikáciou ulíc podľa funkčného územia v znení Doplnkov č. 1 až 4.
– Požiadavka na „zmenu uznesenia 224/2015 zo dňa 26.5.2015 o rozsahu Zmien a doplnkov č. 16 Územného plánu mesta Prievidza-vypustenie energetickej koncepcie z rozsahu“.
– Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018.
– Požiadavka na obstaranie Zmien a doplnkov „Územného plánu centrálnej mestskej zóny Prievidza (ÚPN-CMZ Prievidza).
– Zrušenie uznesenia MsZ č. 292/18 zo dňa 25.06.2018.
– Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách, pri základných školách a základných školách s materskými školami.
– Ponuka obce Lehota pod Vtáčnikom na prevod obchodného podielu a navýšenie základného imania v spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
– Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2018.
– Vyhodnotenie uznesení MsZ.
– 11170-Prievidza-Ul. Včelárska-rozšírenie NNK.
– 8945 – Prievidza – ul. Necpalská, rekonštrukcia rozvádzača NN v TS 102/ts/755 a NNK vývod.
– Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – december 2018.
– Návrh zmeny výšky regulovaného nájomného za užívanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prievidza.
– Zoznam majetkoprávnych veci .
– Bod rôzne:
1) Informácia o pripravených projektoch
2) Informácia o spracúvaní osobných údajov poslancov MsZ

Podrobné mnateriály nájdete TU.

K niektorým bodom prinesieme samostatné články.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.