11. máj 2023 8:30

Zápis do ZUŠ L. Stančeka

Základná umelecká škola L. Stančeka otvára v dňoch 6.- 9. júna svoje brány pre zápisy detí do hudobného, výtvarného, literárno - dramatického a tanečného odboru i odboru audiovizuálnej tvorby.

Už viac ako 80 rokov sa snažíme vytvárať podmienky pre slobodný rozvoj každého jednotlivca, rešpektujeme jeho individualitu, podporujeme tvorivú iniciatívu. Našim cieľom je umením vychovať mladého človeka uznávajúceho základné morálne princípy,“ hovorí o poslaní školy riaditeľ Mgr. art. Anton Bakyta.

Hudobný odbor
Škola ponúka možnosti hudobného vzdelávania a bohatý výber nástrojov: klavír, keyboard, organ, akordeón, gitara (klasická, elektrická), husle, viola, violončelo, cimbal, spev (klasický, muzikálový i populárny), dychové nástroje – flauta (zobcová i priečna), klarinet, saxofón, tuba, pozauna i ostatné plechové dychové nástroje (podľa možností a záujmu žiakov), bicie nástroje. Práve individuálne vyučovanie je základom pre získanie zručností a návykov, ktoré žiak uplatní v spoločnom muzicírovaní v rámci existujúcich orchestrov, súborov, či zborov. Súčasťou komplexného hudobného vzdelávania je i hudobná náuka, na ktorej sa žiaci zoznamujú nielen s hudobnou teóriou, ale i s hudobnými formami, dejinami hudby i s náukou o hudobných nástrojoch, spoločne spievajú, rozvíjajú rytmické cítenie i intonačné schopnosti.

Výtvarný odbor
Žiaci výtvarného odboru sa svojou tvorbou zúčastňujú mnohých výtvarných súťaží a prehliadok a tak šíria dobré meno svojej škole, mestu i celému Slovensku. Sú držiteľmi viacerých hlavných cien, čestných uznaní, veľkého množstva ocenení, medailí a diplomov z celoslovenských i medzinárodných súťaží. Svoju tvorbu predstavujú pravidelne nielen v škole, ale i v Galérii RKC, v MsKS Bojnice, na Zámku Bojnice aj v Hornonitrianskom múzeu.

Literárno-dramatický
Žiaci i pedagogičky odboru pravidelne spolupracujú na interných koncertoch školy, na výchovných koncertoch pre materské i základné školy, s organizáciami dôchodcov a zdravotne postihnutých, zúčastňujú sa na okresných, krajských i celoslovenských recitačných súťažiach a prehliadkach divadla detí a pre deti.

Tanečný odbor
Žiaci sa cez elementárne tanečné prvky, tanečné hry a tance dostávajú k základom klasického, ľudového, džezového tanca a tí starší aj charakterového a historického. Postupom rokov sa do práce tanečného pedagóga dostali aj alternatívne techniky – prvky disko tanca, novodobého tanca, muzikálového tanečného prejavu.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Popri žurnalistických poznatkoch získajú  absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií.

Zápisy sa budú konať v popoludňajších hodinách v čase 13:30 – 17:30 hod. Po tomto termíne je možné telefonicky si dohodnúť individuálny termín zápisu na telefónnom čísle: 046/542 42 22.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…