6. Apr 2011 14:05

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení

Mesto Prievidza   vyhlasuje výzvu  na predloženie návrhov  na udelenie  ocenení  ženám   - obyvateľkám mesta  Prievidza pri  príležitosti  osláv 240. výročia Vzbury prievidzských žien, ktoré sa budú udeľovať v rámci Mestských dní Prievidze. Mesto Prievidza môže udeliť tieto ocenenia: Čestné občianstvo mesta Prievidza, Cena mesta Prievidza, Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list,  Ďakovný list. Ocenenie možno udeliť ženám,  ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj mesta a jeho obyvateľov  a spĺňajú kritériá  jednotlivých druhov ocenení  uvedených v §  24, 25 a 26  Štatútu mesta Prievidza.  Štatút mesta je sprístupnený na webovej stránke mesta Prievidza a na Mestskom úrade v Prievidzi – sekretariáte prednostu MsÚ a   sekretariáte primátorky mesta. Návrhy  na udelenie ocenení môžu predkladať: komisie MsZ, fyzické a právnické osoby - obyvatelia mesta, zástupcovia spoločností, inštitúcií a firiem.  Návrh  musí obsahovať tieto údaje: - meno a priezvisko navrhovanej osoby,  - bydlisko  navrhovanej osoby a jej profesiu, - charakteristiku  zásluh navrhovanej osoby, - odôvodnenie predloženého návrhu, - základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia /meno,   priezvisko,  adresa bydliska - spoločnosti, telef.

kontakt/.

Takto spracované písomné návrhy sa predkladajú na sekretariát primátorky mesta Prievidza do 19. apríla 2011 do 12.00 h osobne, poštou alebo e-mailom.  V prípade potreby je spracovanie návrhu možné konzultovať  na  sekretariáte primátorky mesta –  Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 217, č. t. 5179121, 5179122 – R. Petrášová, Mgr. O. Ďurčenková.

Návrhy zaslané po uvedenom termíne nebudú akceptované.

Adresy na zasielanie návrhov na udelenie ocenení:  Mestský úrad, Námestie slobody 14, Prievidza  a sekretariát primátorky mesta – Mestský dom, Námestie slobody č. 6, II. poschodie;  primator@prievidza.sk, renata.petrasova@prievidza.sk, olga.durcenkova@prievidza.sk .

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…