30. Nov 2018 9:35

Výstavba obchvatu Prievidze medzi prioritami, ktoré schválila vláda

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo na rokovanie Vlády SR rozvojový program priorít verejných prác na nasledujúce tri roky. Medzi prioritami, ktoré vláda schválila 28. novembra 2018, je aj stavba obchvatu Prievidze.

Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2019 až 2021 v priloženom zozname uvádza na prvom mieste stavbu obchvatu mesta Prievidza (I. etapu, 2. stavbu). Podľa materiálu je rok začatia stavby 2019 a rok dokončenia 2022. Celková cena podľa stavebného zámeru je 13,74 milióna eur vrátane DPH, z čoho je stavebná časť 9,03 milióna eur. Čerpanie finančných prostriedkov sa plánuje v troch rokov postupne – v roku 2019 je to objem 152 130 eur, v roku 2020 objem 5,65 mil. eur a v roku 2021 objem 7,54 mil. eur. Finančné prostriedky sa plánuje čerpať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020.

„Samozrejme ma veľmi teší, že sa tento dôležitý projekt dostal medzi priority schválené vládou. Podľa informácií, ktoré máme, príprava stavby napreduje. V týchto dňoch sa realizuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. Verím, že sa podarí dodržať uvedené dátumy a začať so stavbou už v roku 2019. Dôležité pre mesto však bude pokračovať čo najskôr aj prípravou a realizáciou stavby druhej etapy obchvatu. Preto určite budeme naďalej intenzívne komunikovať z úrovne mesta s investorom, teda Slovenskou správou ciest, a s ministerstvom dopravy a výstavby,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Rozvojový program patrí medzi nástroje, ktorými ministerstvo dopravy a výstavby na základe zákona o verejných prácach monitoruje stav technickej prípravy rozvojových verejných prác s navrhovanou cenou vyššou ako 1,33 mil. eur na úrovni spracovania dokumentácie stavebného zámeru. Napomáha k efektívnemu a hospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami. Ministerstvo dopravy a výstavby upozorňuje, že program nie je plánom na realizáciu stavieb, ale len súhrnným prehľadom rozvojových verejných prác, ktoré príslušní predkladatelia predložili ministerstvu vo forme dokumentácie stavebného zámeru. Zabezpečenie financovania a zodpovednosti za použitie finančných prostriedkov štátu sú kompetenčne zverené správcom rozpočtových kapitol.

Významom programov verejných prác, vypracovaných v súlade so zákonom o verejných prácach, je najmä zavedenie a dosahovanie jednotnej koncepčnej a riadiacej činnosti ústredných orgánov štátnej správy, ďalších správcov rozpočtových kapitol a samosprávnych krajov, z hľadiska foriem a plánov prípravy verejných prác, ktorými napĺňajú zámery vytýčené vo svojich rozvojových koncepciách.

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…