18. Jan 2023 11:55

Vyššia daň za neudržiavané stavby

Zmena Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje možnosť vyššieho zdanenia neudržiavaných stavieb prostredníctvom koeficientu sadzby dane neudržiavanej stavby.

Obce a mestá doteraz nemali priame finančné nástroje, ktorými by mohli vplývať na vlastníkov takýchto stavieb. Novinkou podľa novely zákona je, že od 15.6.2022 existuje možnosť stanoviť koeficient sadzby dane neudržiavanej stavby, čo mesto Prievidza určilo vo VZN č. 11/2019 o miestnych daniach na najvyššiu hodnotu – 10.

Mesto tak môže vyrubiť 10-násobne vyššiu daň vlastníkom tzv. schátraných stavieb. Ide o stavby, ktoré sú neudržiavané, nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby alebo sú stavbami závadnými, ohrozujúcimi život alebo zdravie osôb.

„Takýto nástroj na sankcionovanie majiteľov neudržiavaných stavieb bol viac než nutný. Vnímame to ako príležitosť postupne urobiť naše mesto krajším aj napriek tomu, že to závisí od samotných vlastníkov takýchto budov a je to beh na dlhé trate,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

V zmysle ustanovení stavebného zákona je vlastník stavby povinný udržiavať stavbu tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a pod. Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu.

V praxi to znamená, že ak stavebný úrad na základe podnetu vykoná dohľad a zistí, že stavebník stavbu riadne neudržiava, najprv vlastníka stavby upozorní na zjednanie nápravy s určením lehoty, dokedy má nápravu vykonať. Ak vlastník stavby v určenej lehote nezjedná nápravu, stavebný úrad následne môže vo verejnom záujme nariadiť vlastníkovi stavby, aby opäť v určenej lehote a za určených podmienok sa o nápravu postaral.

Ak oddelenie stavebného poriadku predloží oddeleniu daní a poplatkov údaje o stavbe, kde si vlastník nesplnil povinnosť vykonať nápravu v stanovenej lehote a zároveň stavba spĺňa definíciu neudržiavanej stavby, tak podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa daňovníkovi zašle dvakrát oznámenie o zámere vyrubiť daň s uplatnením koeficienta sadzby dane neudržiavanej stavby  (koeficient 10) a vyššia daň sa vyrubí až v nasledujúcom zdaňovacom období po období, v ktorom bolo daňovníkovi zaslané druhé oznámenie.

„Dôležité si je však uvedomiť, že pri dlhodobo neudržiavaných stavbách je väčšinou buď neznámy vlastník, alebo sa nezdržiava na Slovensku, nepreberá oznámenia od stavebného úradu alebo je stavba vo vlastníctve viacerých vlastníkov a pod. Rovnako je zložité určiť, čo je vo verejnom záujme – napr. určite nie stavba rodinného domu, ktorý je postavený na oplotenom pozemku a podobne,“ uzavrela primátorka.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…