19. máj 2011 8:51

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Prievidza vyhlasuje v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie (VK) na vymenovanie riaditeľa základnej školy a centra voľného času. VK č.

1/2011 na miesto riaditeľa Základnej školy, Ul. energetikov 242/39,   971 01 Prievidza

VK č. 2/2011 na miesto riaditeľa Centra voľného času Ul. K. Novackého 14, 971 01 Prievidza                                       

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:

 – odborná a pedagogická spôsobilosť pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (ZŠ, CVČ) podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

– najmenej 5 rokov  pedagogickej praxe

– dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja (pre VK č.1 základnej školy, pre VK č. 2 CVČ cca v rozsahu 3 strán)

– bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov

– osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto

 Zoznam požadovaných  dokladov:

 

– žiadosť o účasť na výberovom konaní

– overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

– potvrdenie o priamej pedagogickej praxi

– profesijný životopis

– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

– návrh koncepcie rozvoja (pre VK č.1 základnej školy, pre VK č. 2 CVČ cca v rozsahu 3 strán)

– súhlas na použitie dokladov  pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.1 a 2

     zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 Žiadosť o účasť vo výberovom konaní  je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, Odbor školstva a starostlivosti o občana,  971 01 Prievidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom:

 ,, NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2011“, alebo

„ NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. 2/2011“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 10.6. 2011. Rozhodujúci je dátum na poštovej obálke.

 Dátum, miesto a čas oznámi prihláseným uchádzačom príslušná rada školy.

 V Prievidzi 17. 5. 2011 

 JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta    

 

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…