29. Jun 2023 13:16

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľný majetok.


Mesto Prievidza vyhlasuje obchodné verejné súťaže na nehnuteľný majetok:

Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť na Garážovej ulici v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, vedený na LV č. 1, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: pozemok parcela registra CKN č. 1236/7, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 33 m2 v podiele 1/1, zameraný a odčlenený Geometrickým plánom č. 52433927-55/2023 vyhotovený spoločnosťou GEOSKTEAM s.r.o., so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza dňa 07.03.2023, úradne overený Ing. Zuzanou Fašánekovou pod číslom 245/23 zo dňa 13.03.2023 z pozemku parcela registra CKN č. 1236/6, ostatná plocha vo výmere 1368 m2

Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť na Nábr. sv. Cyrila v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, vedený na LV č. 7524, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: Byt č. 5, nachádzajúci sa vo vchode č. 7 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 10353 (postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 1864, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 374 m2, vedený na LV č. 7524) na Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi, v podiele 1/1.

Prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť na Šulekovej ulici v k. ú. Prievidza, obec Prievidza, vedená na LV č. 7161, zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Prievidza, katastrálneho odboru, a to: neuvedený nebytový priestor, nachádzajúci sa na prízemí obytného domu súpisné číslo 30868 (postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2489 m2, vedený na LV č. 7162) a súpisné číslo 30869 (postavenom na pozemku parcela registra C KN č. 5065/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2489 m2, vedený na LV č. 7162), na Šulekovej ulici v Prievidzi, evidovaný na liste vlastníctva č. 7161, v podiele 1/1.

Termíny na predkladanie súťažných návrhov obchodných verejných súťaží sa končia dňa 31.07.2023  do 10.00 hod.

Viac informácií nájdete na: Predaj a prenájom majetku

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy pitnej vody

10. Apr 2024 9:01
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Ekorok s Nestlé

9. Apr 2024 8:27
19. apríla sa od 9:30 do 12:00 hodiny na Námestí slobody uskutoční 21. ročník…

Mesto zrekonštruuje výbehy pre psov

9. Apr 2024 8:12
Mesto Prievidza spravuje aktuálne desať výbehov pre psov. V súčasnosti chystá…