18. Apr 2011 13:36

Výberové konanie: Vedúci, vedúca odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúci, vedúca odboru výstavby a životného prostredia  Mestského úradu v Prievidzi. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Odborná činnosť najmenej 5 rokov Prax v riadiacej funkcii najmenej 3 roky Znalosť zákona o obecnom zriadení a zákonov súvisiacich s prechodom kompetencií z orgánov štátnej správy na mesto Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Práca s PC Osobnostné a morálne predpoklady Zoznam požadovaných dokladov: Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci, vedúca odboru výstavby a ŽP MsÚ v Prievidzi“ Overené kópie dokladov o vzdelaní Profesijný životopis Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti Doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie vedúci, vedúca odboru výstavby a ŽP MsÚ v Prievidzi – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 17.5.2011 na adresu:

Mestský Úrad

Námestie slobody č.14

971 01 Prievidza

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie vedúci, vedúca odboru výstavby a ŽP MsÚ v Prievidzi – neotvárať“

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.           

V Prievidzi dňa 18.4.2011

                                                             JUDr.Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…