31. Mar 2011 7:45

Výberové konanie: Vedúci, vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi

Mesto Prievidza v zmysle § 5 ods.(3) Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:  Vedúci, vedúca ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického smeru Prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov Prax v riadiacej funkcii najmenej 3 roky Znalosť a orientácia v ekonomickej legislatíve samosprávy  a v zákone o obecnom zriadení Bezúhonnosť Zdravotná spôsobilosť Práca s PC Osobnostné a morálne predpoklady Zoznam požadovaných dokladov: Prihláška do výberového konania s označením „Výberové konanie vedúci, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Prievidzi“ Overené kópie dokladov o vzdelaní Profesijný životopis Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti Doklad o potvrdení dĺžky odbornej praxe Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie vedúci, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Prievidzi – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21.4.2011 na adresu:

Mestský Úrad

Námestie slobody č.14

971 01 Prievidza

 

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie vedúci, vedúca ekonomického odboru MsÚ v Prievidzi – neotvárať“

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.                                                                                                

V Prievidzi dňa 30.3.2011

 

                                                          JUDr.Katarína Macháčková, primátorka mesta

Ďalšie aktuality

Skupina Rozlet – slová básní, hudba a krásny spev

30. máj 2024 13:50
Presne to je spevácka skupina Denného centra Bôbar, ktorej básne a piesne sa naozaj…

Hlasujte za K Park - 4. ročník

30. máj 2024 11:03
Privítali by ste v Prievidzi priestor, kde si môžete zahrať streetball, pingpong,…

Odstávka vody

30. máj 2024 8:06
Informujeme obyvateľov, že z dôvodu poruchy na vodovodnom systéme na bytovom dome č.…