27. Jan 2012 10:45

Verejná vyhláška - Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby

Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu „ Spoločenstvo vlastníkov bytov domu č. 331“ , Ulica F.Madvu, 971 01 Prievidza zastúpení Jaroslavom Kurincom, F. Madvu 8, Prievidza podali dňa 22.8.2011 žiadosť o vydanie zmeny účelu užívania časti stavby miestnosti mangľovne na samostatnú kotolňu pod názvom „Obnova bytového domu - kotolňa “ nachádzajúceho sa na parc.č. 896, k.ú. Prievidza. Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov preskúmal predloženú žiadosť a klasifikoval ju ako žiadosť o dodatočné povolenie zmeny časti stavby bytového domu súp.č. 331 spočívajúcej v „Obnove bytového domu - kotolňa “ na parc.č. 896, k. ú. Prievidza, keďže na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu zo dňa 19.8.2011 a 22.8.2011 bolo zistené, že zmena časti stavby bola uskutočnená.

celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Kompost do záhrad je k dispozícií celoročne

21. Mar 2023 12:56
Obyvatelia mesta si môžu bezplatne prevziať kompost na Garážovej ulici č. 1 v…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2023 o…

20. Mar 2023 14:55
Číslo: 01/2023 Prílohy: VZN…

Pri príležitosti Svetového dňa vody otestujeme vašu vodu zo…

20. Mar 2023 9:20
22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho…