25. Jul 2011 7:03

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ SCP s.r.o., Adresa 821 04 B r a t i s l a v a , Technická 7, ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 05.04.2011, s doplnením dňa 05.07.2011 na tunajšom úrade, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13.

Ďalšie aktuality

Minister hospodárstva Karel Hirman navštívil región Hornej…

31. Mar 2023 12:43
30. marca navštívil mesto Prievidza Ing. Karel Hirman, minister hospodárstva…

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…