25. Jul 2011 7:03

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ SCP s.r.o., Adresa 821 04 B r a t i s l a v a , Technická 7, ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 05.04.2011, s doplnením dňa 05.07.2011 na tunajšom úrade, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13.

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.