25. Jul 2011 7:03

Verejná vyhláška - rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením

Žiadateľ SCP s.r.o., Adresa 821 04 B r a t i s l a v a , Technická 7, ( ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 05.04.2011, s doplnením dňa 05.07.2011 na tunajšom úrade, o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa projektovej dokumentácie označenej pod názvom „Shopping park Korzo Prievidza“, SO 04 Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy, v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parcelné číslo 3980/1, 3980/9, 3980/14, 3980/15, 4858/2, 4858/6, 3980/19, 3976/26, 3980/17, 4857/13.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…