17. máj 2012 8:10

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - rodinného domu

Navrhovateľ podal dňa 28. 02. 2012 u tunajšieho úradu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rodinný dom“ v katastrálnom území Prievidza, na pozemku parc. č. 1432. Ostatní účastníci konania : 1. mesto Prievidza – zast. primátorkou 2. Prievidzské pekárne a cukrárne a.s., Košovská ulica 12, Prievidza 3. Mgr. Dagmar Kotouleková, Na Karasiny 31/5, Prievidza 4. Ing. Ladislav Kotoulek, Na Karasiny 31/5, Prievidza 5. verejná vyhláška pre neznámych vlastníkov susedných nehnuteľností ( parc. č. 1403/1 – miestna komunikácia) Mesto Prievidza, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) posúdil predložený návrh podľa § 35 a ďalších stavebného zákona, § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok), na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva toto rozhodnutie o umiestnení stavby.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…