17. Oct 2012 13:40

Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), administratívnoprávne zastúpený podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v kolaudačnom konaní k návrhu Vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. F. Madvu súp. č. 331, Prievidza v zastúpení: Spoločenstvo vlastníkov bytov domu č. 331, F. Madvu 331/12, 971 01 Prievidza (ďalej len „stavebník“) na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby plynová kotolňa so solárnymi panelmi v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, na parc. č. 896, súp. č. 20331 zistil, že návrh neobsahuje všetky potrebné náležitosti. Podľa ustanovenia § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) kolaudačné konanie prerušuje do odstránenia zistených závad podľa výzvy stavebného úradu č. 2.4.3-07-6029-2012.

Celý text ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

27. máj 2024 12:45
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č.12 / 2024 Z.z. vyhlásil…

Rekonštrukcia lávok na Nábreží sv. Cyrila

27. máj 2024 8:10
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa pre zákazku…

Nový chodník na Ul. J. Francisciho

27. máj 2024 8:02
Mesto vybuduje chodník k centrálnemu detskému ihrisku vo vnútrobloku na Ul. J.…