2. Feb 2012 8:43

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa bytového domu

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 69, § 117, ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, takto rozhodol: Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ust. § 69 stavebného zákona predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa bytového domu, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 2061, vydaného mestom Prievidza, pod zn. 2.4.3-03-825-2009 (2.4.3-03-9197-2008) dňa 09.12.2009, právoplatného dňa 13.01.2011, do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie :

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…