2. Feb 2012 8:43

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa bytového domu

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“), podľa § 69, § 117, ods. 1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia, takto rozhodol: Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad, v súlade s ust. § 69 stavebného zákona predlžuje platnosť stavebného povolenia na stavbu Modernizácia a zateplenie obvodového plášťa bytového domu, v kat. území Prievidza, na pozemku parc. č. 2061, vydaného mestom Prievidza, pod zn. 2.4.3-03-825-2009 (2.4.3-03-9197-2008) dňa 09.12.2009, právoplatného dňa 13.01.2011, do dvoch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Celá verejná vyhláška na stiahnutie :

ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.