19. Dec 2011 13:22

Verejná vyhláška - prerušenie stavebného konania - A. Andrejovská

Rozhodnutie Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v spojení s čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný úrad“), administratívnoprávne zastúpená podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní o žiadosti: Anna Andrejovská, Ulica J. Kollára č. 9, 971 01 Prievidza a Oľga Andrejovská, Lehotská cesta č. 86, 972 71 Nováky, o povolenie zmeny stavby „Kvetinárstvo Prievidza, plynové zariadenie“ na Ulici I. Bukovčana 38 Prievidza zistil, že žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a stavebník požiadal o predĺženie lehoty na doplnenie podania. Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie prerušuje do doplnenia žiadosti o stavebné povolenie o chýbajúce náležitosti podľa výzvy stavebného úradu Značky: 4.3-03-1493-2011(2.4.3-03-5560-2010)/I zo dňa 19.12.2011, najneskôr do uplynutia lehoty určenej v tejto výzve, t.zn. do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, ktorý je zhodný s dňom doručenia tohto rozhodnutia.

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.