20. Jan 2012 9:18

Verejná vyhláška . oznámenie o začatí stavebného konania- Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica

O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia. Stavebník Ing. Zeliesková Ľubica, Ulica I. Krasku č. 26/3, 971 01 Prievidza podal dňa 04.01.2012 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby v bytovom dome „ Statické vyjadrenie k stavebným úpravám “ . Stavba sa nachádza v kat. území Prievidza na pozemku parc. č. 4867/3 na Ulici I. Krasku, byt č. 3, vchod č. 26, súp. č. stavby .

celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…