4. máj 2012 6:51

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania - Ondrej Kmeť

Stavebník Ondrej Kmeť REVMONT, Priemyselná 12/2647, Prievidza, podal dňa 12.04.2012 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Prievidza Nábrežná Rozšírenie NNK Polievka v kat. území Prievidza na pozemkoch parc. č. 3946/1, 3946/40, 3946/39, 3984/32, 3984/36, 3984/31, 3984/2, 3984/29, 3984/43, 3984/60 a 3984/61. Na predmetnú stavbu vydalo mesto Prievidza rozhodnutie o umiestnení stavby zn. 2.4.3-01-4744-2011 dňa 23.03.2012. Dňom podania bolo začaté stavebné konanie. Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania a vzhľadom na to, že sa jedná o líniovú stavbu, stavebný úrad oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.