22. Apr 2016 8:20

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia - Martina Ácsová

Stavebník Martina Ácsová, D/bravská 1/21, 971 01 Prievidza podal dňa 21. apríla 2016 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby - stavebné úpravy bytu - vybúranie nového otvoru v priečnej nosnej stene medzi kuchyňou a obývacou miestnosťou v byte č. 21, vo vchode č. 1, v bytovom dome na Dúbravskej ulici, súpisné číslo 30930, nachádzajúcom sa na pozemku parc. č. 6652/7 v katastrálnom území Prievidza.

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Celý dokument

ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.