4. máj 2012 6:13

Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal dňa 02. 04. 2012 odvolanie stavebníka: Ing. Katarína Martinová a RNDr. Dušan Martina, Sama Chalupku 21/6, 971 01 Prievidza proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-07-6343-2012 zo dňa 16.02.2012 vo veci stavebného povolenia zmeny stavby „bytová jednotka“ (ďalej len „stavba“) v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, súp. č. 20311, na parc. č. 93, Ulica Sama Chalupku vo vchode č. 21 v byte č. 6, spočívajúca vo výmene vykurovacej sústavy bytu.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…