4. máj 2012 6:13

Verejná vyhláška - Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu

Mesto Prievidza, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obdržal dňa 02. 04. 2012 odvolanie stavebníka: Ing. Katarína Martinová a RNDr. Dušan Martina, Sama Chalupku 21/6, 971 01 Prievidza proti rozhodnutiu mesta Prievidza č. 2.4.3-07-6343-2012 zo dňa 16.02.2012 vo veci stavebného povolenia zmeny stavby „bytová jednotka“ (ďalej len „stavba“) v bytovom dome v katastrálnom území Prievidza, súp. č. 20311, na parc. č. 93, Ulica Sama Chalupku vo vchode č. 21 v byte č. 6, spočívajúca vo výmene vykurovacej sústavy bytu.

Celý dokument na stiahnutie : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 12.12.2022

8. Dec 2022 13:31
V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších…

Relácia mestského rozhlasu na 49. týždeň

8. Dec 2022 11:46
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 49. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prievidza č. 7/2022 –…

8. Dec 2022 9:34
Číslo: 7/2022 Prílohy: VZN_7…